Out We Go

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego outwego.co.

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego outwego.co w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do spółki Bobby’s spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamiany 8/202, 02-786 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685495, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9512440988, REGON: 36772803600000, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail hej@bobbys.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu + 48  788 950 769 lub przesyłając korespondencję pocztą tradycyjną na adres ul. Słowackiego 9C, 59-900 Zgorzelec.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół sklepu outwego.co.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu Regulaminu pojęcie to oznacza także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – ustalenie tych okoliczności odbywa się na podstawie porównania PKD Kupującego,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych Przelewy24 wykorzystywany przez firmę PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro S.A. – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://outwego.co/regulamin/,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://outwego.co/,
 6. Sprzedawca – Bobby’s spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamiany 8/202, 02-786 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685495, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9512440988, REGON: 36772803600000, kapitał zakładowy: 9 500,00 zł,
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu;
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

§ 4

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru rozmiaru,
  2) przejść do widoku koszyka lub kliknąć przycisk „zamówienie”,
  3) jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy, może z niego również na tym etapie skorzystać, zaznaczając stosowny checkbox i podając kod rabatowy,
  4) kliknąć w przycisk „przejdź do płatności” (w przypadku widoku koszyka),
  5) wypełnić formularz zamówienia, przechodząc przez jego kolejne kroki, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybrać sposób płatności i dostawy,
  6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7) zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i jeżeli wszystko się zgadza, kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia złożonego w Sklepie:
  • Kurier (orientacyjny czas dostawy: do 3 dni roboczych od zrealizowania zamówienia),
  • Kurier za pobraniem (orientacyjny czas dostawy: do 3 dni roboczych od zrealizowania zamówienia),
  • Paczkomat InPost (orientacyjny czas dostawy: do 3 dni roboczych od zrealizowania zamówienia).
 2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności za zamówienie złożone w Sklepie:
  • Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
  • Płatność BLIK;
  • Płatność za pośrednictwem serwisu PayPo, z odroczonym 30-dniowym terminem płatności, na zasadach określonych przez dostawę serwisu PayPo;
  • Płatność za pobraniem.
 3. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności on-line, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie za pobraniem, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, wskazanych w ust. 2 powyżej, Kupujący składa bezpośrednio do tych dostawców. Za rozpatrzenie takich reklamacji odpowiadają wyłącznie dostawcy tych usług.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności za zamówienie.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
  1) drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: hej@bobbys.pl;
  2) w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy, tj. Bobby’s spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 9C, 59-900 Zgorzelec.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://outwego.co/dostawy-i-zwroty/, jednak nie jest to obowiązkowe. Przesłanie formularza powinna poprzedzić wiadomość wysłana na adres hej@bobbys.pl Sprzedawca będzie wdzięczny za informację o przyczynach odstąpienia od umowy, ale Konsument nie jest zobowiązany do jej przekazywania.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy, że Konsument odeśle towar przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8

Odpowiedzialność za zgodność produktu z umową (reklamacje)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli w chwili jego wydania produkt (towar) był niezgodny z umową. Zgodność towaru z umową rozumiana jest zgodnie z art. 43b ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie art. 43b ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Kupujący najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia, w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje:
  1. żądanie naprawienia towaru;
  2. żądanie wymiany towaru;
  3. oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy:
   a) Sprzedawca odmawia doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
   b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
   c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany towaru;
   e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 9. Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową powinien poinformować o tym Sprzedawcę, podając w nim swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym polega), ewentualnie jakich cech towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go konsumentowi miał posiadać, określając swoje żądanie lub składając oświadczenie stosownej treści.
 10. Zgłoszenie o niezgodności towaru z umową należy przesłać:
  1) drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: hej@bobbys.pl;
  2) w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy, tj. Bobby’s spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 9C, 59-900 Zgorzelec.
 11. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://outwego.co/dostawy-i-zwroty/, jednak nie jest to obowiązkowe. Przesłanie formularza powinna poprzedzić wiadomość wysłana na adres hej@bobbys.pl.
 12. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku.
 14. Rękojmia w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://outwego.co/polityka-prywatnosci/.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Konsument, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niniejszym informuje, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Kupującego sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Niezależnie od czynności podejmowanych przez Sprzedawcę celem minimalizacji ryzyka, Kupujący powinien stosować właściwe i adekwatne środki zabezpieczające, w tym środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, które uniemożliwiają lub istotnie ograniczają możliwość instalacji szkodliwego oprogramowania.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hej@bobbys.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 r.
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.